Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 •   Ãëàâíàÿ » Бусад
   
   
  Нийтэлсэн: =CyBeR= Огноо: 2010-09-03 Үзсэн: 3819
  Нийтэлсэн: =CyBeR= Огноо: 2010-08-14 Үзсэн: 739

  Зориулалтын нүхэнд нь зоосон мөнгөө хиймэгц шовгор хадааснууд нь далд орж, хүн суух боломжтой болдог гудамжны сандал бүтээжээ. Нэг удаа суухад хагас евро төлнө гэнэ. Хүмүүс нийтийн жорлонд орохдоо мөнгө төлөхөө юманд боддоггүй шиг цэцэрлэгт хүрээлэнгийн сандал дээр суухдаа ч төлцгөөх байх гэж зохион бүтээгч Fabian Brunsing хэлжээ. Дэлгэрэнгүйг дарж бичлэгийг үзээрэй:
Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by =Cyber=
Free web hostinguCoz -->