Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 •   Ãëàâíàÿ » 2010 » 9-р сар » 16
   
   
  Нийтэлсэн: =CyBeR= Огноо: 2010-09-16 Үзсэн: 3149

  Алгоритм

  Мэдээний төрөл: Компьютер мэдлэг

  Математик, компьютер, хэл шинжлэлийн ухаанд "Алгоритм хэмээх ойлголтыг тухайн ажил, үйлдлийг үр бүтээмжтэйгээр гүйцэтгэх аргачлал” гэ:ж тодорхойлдог. Анхны нөхцөл, өгөгдөл утгуудыг (оролт) ашиглан тухайн ажлыг хамгийн үр ашигтайгаар ("хамгийн үр ашигтай байна” гэдэг нь үнэхээр харьцангуй ойлголт юм.) гүйцэтгэж, хүссэн үр дүндээ (гаралт) хүрэх алхмуудыг ерөнхийдөө алгоритм гэдэг.

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by =Cyber=
Free web hostinguCoz -->