Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2022-08-16 Цааш уншсан: 1438

  Компьютерийн вирус /монгол ном/


  Компьютерийн вирус ны тухай болон түгээмэл вируснууд болон устгах арга хэмжээ авах талаарх энэхүү номыг хүргэж байна.

  Татах/Aiaxshare/
  Татах/Mediafire/


  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}

  Бичсэн: Kkkk

  Bayrlalaa.

  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by CENTROARTS
Free web hostinguCoz -->