Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2019-06-24 Цааш уншсан: 10974

  Bug гэж юу вэ?

  За монголын хэдэн томоохон байгууллагуудын вэб сайтын bug-г ашиглаж жоохон хүүхдүүд ч хакердах болжээ. Тэгээд л үүнд бэлдэх зорилгоор bug гэдэг үгнээс эхлээд юм юм хайж уншиж жаахан бэлтгэл хийв. Сонирхолтой санагдсан тул bug -н түүхээс хэсэгчилэн бичив.


  Bug гэж юу вэ?

  ... Программын алдааг bug (жижиг хорхой) гэж дуудах болсон нь анхны компьютерийн логик түлхүүрт (switch) хэрэглэгдэж байсан цахилгаан дамжуулах реленүүдийн хооронд жижиг хорхой орчихоод, тэг хэсэг холбогдохгүй буруу ажиллаж байснаас гаралтай гэж яригддаг аж.

  Дэлхийн хамгийн анхны bug нь 1947 онд Харвардын их сургууль дээр, америкийн усан цэргийн судалгааны лабораторид өгөхийн өмнө тэст хийж байсан компьютерээс гарч ирсэн цагаан эрвээхэй (moth) байдаг гэнэ. Энэ хорхойг тэр үеийн алдааны рефорттой хамт усан цэргийн компьютерийн мүзейд хадгалсан байдаг ажээ.

  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}

  Бичсэн: Rollo1x

  |
  |

  Бичсэн: Asypepyncl

  Good Neighbor PharmacyВ® Ranked Highest in Customer Satisfaction among Chain Drug Store Pharmacies by J.D. Power and Associates, Two Years in a Row europepharmacie.biz/products/hangoff-helper.htm buy hangoff helper Helper torsemide 20 mg 10 mg viagra 25 mg green Health information. current health issue information blog, providing you with modern health tips and remedies to common modern health issues

  Бичсэн: Dambo

  woooooooooo hooooooo

  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by CENTROARTS
Free web hostinguCoz -->